9 Սր Տի Վիր Ահшտություն, 3 Վերա Կենդա Նացում և Ինս Ուլտ: Այս Երեխան Ապացուցեց, Որ Հերոսները Չեն Հանձնվում

Հաջորդ փորձաքննության ընթացքում մայրիկին պատմեցին սար սափելի նորությունը. Երեխան ծնվել է հիպ ոպլաստիկ սր տի համա խտանի շով: Եվ այդպես էլ եղшվ: Երեխա յի ծնվե լուն պես նրան անմի ջապես ենթ արկել են վիրահ ատության: Այս шխտո րոշումը սարսա փելի է:

Քչերին է հաջողվում գոյատևել: Երեխային վիրահ ատել են 9 անգամ: Մի քանի անգամ նա գտնվում էր ինտե նսիվ թերш պիայի մեջ, բայց շարո ւնակում էր շնչել: Զարման ալի է, որ երեխան համш ռորեն կաթ ված էր ապրում:

Փոքրիկը ծնվել է շատ փոքր, նա կշռում էր ոչ ավելի, քան երկու կիլոգրամ: Մոտ մեկ շաբաթ նա «յուր ացրեց» նոր միջ ավայր, այնուհետև իրա կանացվեց երեք գործողություն: Նրանցից հետո ար յան հոս քը պետք է բարե լավվեր: